මුල ගී පද ආදර මධුර අතීතේ ඔබයි සංගීතේ
F
T
P

ආදර මධුර අතීතේ ඔබයි සංගීතේ ගී පද

ආදර මධුර අතීතේ
ඔබයි සංගීතේ
මගේ හද
මන්දීරේ මේ
රසවන්තී මිහිරී
රසවන්තී මිහිරී

ආදර මධුර අතීතේ
ඔබයි සංගීතේ
මගේ හද
මන්දීරේ මේ
රසවන්තී මිහිරී
රසවන්තී මිහිරී

පැතුම් විලේ
කුසුම් පිපේ
සුසුම් මැදින් ආදරයේ
සෘංගාර මධුලෝල
ජීවනයේ
සෘංගාර මධුලෝල
ජීවනයේ

ආදර මධුර අතීතේ
ඔබයි සංගීතේ
මගේ හද
මන්දීරේ මේ
රසවන්තී මිහිරී
රසවන්තී මිහිරී

සැලෙන බඳේ
එතෙමි ළඳේ
මිහිර පතා ආදරයේ
චල ලෝචනී
ප්‍රේම ආකරයේ
චල ලෝචනී
ප්‍රේම ආකරයේ

ආදර මධුර අතීතේ
ඔබයි සංගීතේ
මගේ හද
මන්දීරේ මේ
රසවන්තී මිහිරී
රසවන්තී මිහිරී

ආදර මධුර අතීතේ
ඔබයි සංගීතේ
මගේ හද
මන්දීරේ මේ
රසවන්තී මිහිරී
රසවන්තී මිහිරී

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලලිත් එස්. මෛත්‍රීපාල

සංගීත නාද රටා

පැට්‍රික් දෙනිපිටිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021