මුල ගී පද ආදර මල් පවනේ ඈ යන මේ ගමනේ
F
T
P

ආදර මල් පවනේ ඈ යන මේ ගමනේ ගී පද

ආදර මල් පවනේ
ඈ යන මේ ගමනේ
කොහෙදෝ යන්නේ
කවුදෝ දන්නේ

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

ආදර මල් පවනේ
ඈ යන මේ ගමනේ
කොහෙදෝ යන්නේ
කවුදෝ දන්නේ

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

වේදනා කන්දේ ඉඳලා
ආදරය දැක
අත වනලා
සුළඟේ පාවී
සුසුම් හෙලාවී

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

ආදර මල් පවනේ
ඈ යන මේ ගමනේ
කවුදෝ දන්නේ
කොහෙදෝ යන්නේ

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

චංචල සිතුවිල්ලේ
මංගල ඕවිල්ලේ
නැලවී යන්නේ
ඈ මෙසේ
පෙම් මල්
උයනට දෝ
කඳුළැලි මුහුදට දෝ

ආදර මල් පවනේ
ඈ යන මේ ගමනේ
කොහෙදෝ යන්නේ
කවුදෝ දන්නේ

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

ආදර මල් පවනේ
ඈ යන මේ ගමනේ
කොහෙදෝ යන්නේ
කවුදෝ දන්නේ

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධර්මසිරි ගමගේ

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021