මුල ගී පද ආදර නදිය ගලා ආවා දෙගොඩතලා
F
T
P

ආදර නදිය ගලා ආවා දෙගොඩතලා ගී පද

ආදර නදිය ගලා
ආවා දෙගොඩතලා
ආ පෙම සොයලා

කිරි දිය
කඩිති පවා
ආවා තරඟ පපා
මේ පෙම සොයලා

වන මල
තනිව ඔබේ
මිහිරෙන්
පිරිලා තිබේ

සමනල
කුමරු ඔබේ
තුරුලෙන්
කැපිලා පෙනේ

මා ඔබේ මාලා
සාලිය තුරුලේ

නෑ මාලනී ඔබේ
ගාමිණි උකුලේ

ආදර නදිය ගලා
ආවා දෙගොඩතලා
ආ පෙම සොයලා

පායාලා

ප්‍රේමේ ගීගේ
පුරහඳ වාගෙ
වසන්තේ

ආදරයේ

සාරේ බීලා
තව පෙම් ගීත
ගයන්නේ

මිහිරෙහි මිහිර
සොයන්නේ

ආදර නදිය ගලා
ආවා දෙගොඩතලා
ආ පෙම සොයලා

කිරි දිය
කඩිති පවා
ආවා තරඟ පපා
මේ පෙම සොයලා

අග රජ
මමයි ඔබේ
ඔබ මා
රැජිනී තමා

අමතමි ඔබට මගේ
පෙම් ලෝ
රජිඳා කියා

ආදරේ පාලා
නැළවෙමු සොඳුරේ

ඕ රාජයාණනි
පෙම් රස ඉතිරේ

ආදර නදිය ගලා
ආවා දෙගොඩතලා
ආ පෙම සොයලා

පායාලා

ප්‍රේමේ ගීගේ
පුරහඳ වාගෙ
වසන්තේ

ආදරයේ

සාරේ බීලා
තව පෙම් ගීත
ගයන්නේ

මිහිරෙහි මිහිර
සොයන්නේ

ආදර නදිය ගලා
ආවා දෙගොඩතලා
ආ පෙම සොයලා

ආදර නදිය ගලා
ආවා දෙගොඩතලා
ආ පෙම සොයලා

ගීත ගායනය

මොහිදීන් බෙග්
මොහිදීන් බෙග් ගේ තවත් ගී පද

රුක්මණී දේවි
රුක්මණී දේවි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආනන්ද සරත් විමලවීර

සංගීත නාද රටා

බී. එස්. පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021