මුල ගී පද ආදර සීනුව පෙම් ලොව දොර ළඟ
F
T
P

ආදර සීනුව පෙම් ලොව දොර ළඟ ගී පද

ආදර සීනුව
පෙම් ලොව දොර ළඟ
රැව් දෙන්නේ
ජීවන විජිතේ
ආදර දෙවඟන
හිනැහෙන්නේ
ලස්සන හදවත්
පමණයි ආලය
අඳුනන්නේ
මේ ආදරයට
යා හැකි දුර නෑ
මා දන්නේ

ආදර සීනුව
පෙම් ලොව දොර ළඟ
රැව් දෙන්නේ
ජීවන විජිතේ
ආදර දෙවඟන
හිනැහෙන්නේ
ලස්සන හදවත්
පමණයි ආලය
අඳුනන්නේ
මේ ආදරයට
යා හැකි දුර නෑ
මා දන්නේ

කාගේ වේවා
ලේ එක වාගේ
දිස්වන්නේ
අහසයි මුහුදයි
ලං වී දෙනුවන්
රවටන්නේ
ආලය මායා
සිහිනය වේදෝ
නැහැ දන්නේ
කාලය විසඳුම්
දෙනතුරු ඉන්නද
සිදුවන්නේ

ආදර සීනුව
පෙම් ලොව දොර ළඟ
රැව් දෙන්නේ
ජීවන විජිතේ
ආදර දෙවඟන
හිනැහෙන්නේ
ලස්සන හදවත්
පමණයි ආලය
අඳුනන්නේ
මේ ආදරයට
යා හැකි දුර නෑ
මා දන්නේ

සංසාරේ හුරු
සුවඳයි මට ඈ
ගෙන එන්නේ
මාගේ දුප්පත්
කමටයි ලොව
එදිරිව ඉන්නේ
ජයටැඹ පෙනුනත්
ජය හිමි වේදෝ
නැහැ දන්නේ
යා යුතු මාවත
කොයි අත වේදෝ
නෑ දන්නේ

ආදර සීනුව
පෙම් ලොව දොර ළඟ
රැව් දෙන්නේ
ජීවන විජිතේ
ආදර දෙවඟන
හිනැහෙන්නේ
ලස්සන හදවත්
පමණයි ආලය
අඳුනන්නේ
මේ ආදරයට
යා හැකි දුර නෑ
මා දන්නේ

ගීත ගායනය

ග්‍රේෂන් ආනන්ද
ග්‍රේෂන් ආනන්ද ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021