මුල ගී පද ආදරය සුන්දර වරදකි
F
T
P

ආදරය සුන්දර වරදකි ගී පද

ආදරය සුන්දර වරදකි
කිසිදා සමාවක්
නම් නැති
මට පෙන්නලා
ආලේ හැටි
උඹ දුන්නු දුක
හොඳටම ඇති

ආදරය සුන්දර වරදකි
කිසිදා සමාවක්
නම් නැති
මට පෙන්නලා
ආලේ හැටි
උඹ දුන්නු දුක
හොඳටම ඇති

ඉඳුවර නුවන් දෑලේ
වැටී පෑගී
බැහැරී වෙලී
උන්මාද ඌයේ මා
වෙනකෙකු දිහා
බැලුමට යලිත්
මට නෙත් නැතැයි
කෙඳිරුවේ
කවුරුන් දෝ

ආදරය සුන්දර වරදකි
කිසිදා සමාවක්
නම් නැති
මට පෙන්නලා
ආලේ හැටි
උඹ දුන්නු දුක
හොඳටම ඇති

පුළුලුරුතලා
වීණා බඳේ දැවටී
රතැඟිලි බැඳී
නින්නාදයේ අනුරා
හද ස්වර තලා
කම්පිත වෙවී
මට මා පවා
නැති කළේ
කවුරුන් දෝ

ආදරය සුන්දර වරදකි
කිසිදා සමාවක්
නම් නැති
මට පෙන්නලා
ආලේ හැටි
උඹ දුන්නු දුක
හොඳටම ඇති

ආදරය සුන්දර වරදකි
කිසිදා සමාවක්
නම් නැති
මට පෙන්නලා
ආලේ හැටි
උඹ දුන්නු දුක
හොඳටම ඇති

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

යමුණා මාලනී පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021