මුල ගී පද ආදරයේ උණුසුම් සුසුම් සුවඳ ද මෙතරම්
F
T
P

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම් සුවඳ ද මෙතරම් ගී පද

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම්
සුවඳ ද මෙතරම්

එහෙනම්
සැලමුතු පෙම තුල
නිසසල වී ලොව
නවතීවා සැනෙකින්

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම්
සුවඳ ද මෙතරම්

දේදුනු දෙබැමින්
ඉඟි කරමින්
හිනැහෙන විට
අනේ ලෙන්ගතු දැයි
කෙතරම්

බිළිඳෙකු සේ ළමැදේ
ගුලි වූ විටෙක ලොබින්
සත්තයි ඒ
හැඩි දැඩි නුඹ
නේද සිතේ

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම්
සුවඳ ද මෙතරම්

එහෙනම්
සැලමුතු පෙම තුල
නිසසල වී ලොව
නවතීවා සැනෙකින්

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම්
සුවඳ ද මෙතරම්

සීතල දෙතොලින්
සිසිලසකින්
මුමුනන විට
අනේ හීනෙන් දැයි
නෑඟෙයි

හාදු මතින් නළලේ
උණුසුම් තිලක තියා
පිදුවේ ඒ නුඹගේ
සෙවනැල්ල තමයි

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම්
සුවඳ ද මෙතරම්

එහෙනම්
සැලමුතු පෙම තුල
නිසසල වී ලොව
නවතීවා සැනෙකින්

ආදරයේ උණුසුම් සුසුම්
සුවඳ ද මෙතරම්

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

නිරෝෂා විරාජිනී
නිරෝෂා විරාජිනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නිලාර් එන්. කාසිම්

සංගීත නාද රටා

අමරසිරි පීරිස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021