මුල ගී පද ආදරයේ උණුසුම ලඟ දුක දැනෙන්නෙ නෑ
F
T
P

ආදරයේ උණුසුම ලඟ දුක දැනෙන්නෙ නෑ ගී පද

ආදරයේ උණුසුම ලඟ
දුක දැනෙන්නෙ නෑ
දුක් කරදර නැති දවසට
දුර පෙනෙන්නෙ නෑ
ජීවිතයේ හැමදාමත්
සැප රැඳෙන්නෙ නෑ
සිනහ වෙවී සිනහ වෙවී
කල් ගෙවන්න බෑ

ආදරයේ උණුසුම ලඟ
දුක දැනෙන්නෙ නෑ
දුක් කරදර නැති දවසට
දුර පෙනෙන්නෙ නෑ
ජීවිතයේ හැමදාමත්
සැප රැඳෙන්නෙ නෑ
සිනහ වෙවී සිනහ වෙවී
කල් ගෙවන්න බෑ

තොල් අග මදහස දල්වා
ප්‍රාර්ථනා මල් පිබිදෙයි
ලෝකය උඩු යටිකුරු වී
ප්‍රාර්ථනාවන් වැලලෙයි

සැමදා දුක සැමදා සැප
නොමැති ලෝකයේ
සිනහ නැඟෙයි කඳුල නැගෙයි
එයයි ජීවිතේ

ආදරයේ උණුසුම ලඟ
දුක දැනෙන්නෙ නෑ
දුක් කරදර නැති දවසට
දුර පෙනෙන්නෙ නෑ
ජීවිතයේ හැමදාමත්
සැප රැඳෙන්නෙ නෑ
සිනහ වෙවී සිනහ වෙවී
කල් ගෙවන්න බෑ

දිවා රැයේ දකින සිහින
පවන් සලා ගිමන් නිවයි
සිහින ලොවම ගරාවැටී
තැවුලින් හදවත් ඇවිලෙයි

ගීත හඬින් සුසුම් හඬින්
පිරුණු ලෝකයේ
සිනහ නැඟෙයි කඳුල නැගෙයි
එයයි ජීවිතේ

ආදරයේ උණුසුම ලඟ
දුක දැනෙන්නෙ නෑ
දුක් කරදර නැති දවසට
දුර පෙනෙන්නෙ නෑ
ජීවිතයේ හැමදාමත්
සැප රැඳෙන්නෙ නෑ
සිනහ වෙවී සිනහ වෙවී
කල් ගෙවන්න බෑ

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021