මුල ගී පද ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
F
T
P

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම ගී පද

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
දෙවඟන වාගේ ලස්සනයි
පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ මා
එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
දෙවඟන වාගේ ලස්සනයි
පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ
මා එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි

ඔබ සොයා ඉගිල ඒ
මා හදේ භෘංගයා
හැංඟුවේ ඇයි ප්‍රියේ
මල් විලේ හංසයා
ඔබ සොයා ඉගිල ඒ
මා හදේ භෘංගයා
හැංඟුවේ ඇයි ප්‍රියේ
මල් විලේ හංසයා
හැංඟුවේ ඇයි ප්‍රියේ
මල් විලේ හංසයා

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
දෙවඟන වාගේ ලස්සනයි
පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ
මා එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
දෙවඟන වාගේ ලස්සනයි
පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ
මා එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි

හැංඟුවේ නෑ කිසිත්
ඇත්තමයි මා ඔබේ
මා සෙවූ මා පැතූ
ආදරේ දැන් ලැබේ
හැංඟුවේ නෑ කිසිත්
ඇත්තමයි මා ඔබේ
මා සෙවූ මා පැතූ
ආදරේ දැන් ලැබේ
මා සෙවූ මා පැතූ
ආදරේ දැන් ලැබේ

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
දෙවඟන වාගේ ලස්සනයි
පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ
මා එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි

ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
දෙවඟන වාගේ ලස්සනයි
පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ
මා එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

හින්දි තනුවකි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021