මුල ගී පද ආදරේ කළ සිතින්
F
T
P

ආදරේ කළ සිතින් ගී පද

ආදරේ කළ සිතින්
විඳවන්න බෑ තවත්
ඔබ නොවෙයි
මේ හිතයි
පෙම් කළේ රත්තරන්

ඔබේ වෙන්න
අවසර නැතත්
පෙම් කළා
මම තව තවත්
මේ වේදනා
ඉවසමි සිතින් සදා

ආදරේ කළ සිතින්
විඳවන්න බෑ තවත්

මුණගැහෙනා හැම
දිනකම ඔයා
හමු නොවනා ලෙස
වෙන්ව ගියා
වෙන කවුරුත් නෑ
ඔයා තරම්
ඉතිරි කළ මතකය
පමණි තවත්

හද ගැහේ තවම
ඔබ මගේ හුස්ම
ආදරේ මං තවත්
පණ වගේ දුන්න
සෙනෙහසේ නමට
ලෙන්ගතුයි
මං තවත්

තව නොයා
මේ දුර
අපි දෙන්නා
මං පතා ආවේ
ඔබව ම හින්දා
පාළුව මැදින් ගෙවමි
හැම දිනක්
ඔබ ඇවිත් හැදෙයි
හිත වරක්

හද ගැහේ තවම
ඔබ මගේ හුස්ම
ආදරේ මං තවත්
පණ වගේ දුන්න
සෙනෙහසේ නමට
ලෙන්ගතුයි
මං තවත්

ආදරේ කළ සිතින්
විඳවන්න බෑ තවත්
ඔබ නොවෙයි
මේ හිතයි
පෙම් කළේ රත්තරන්

ඔබේ වෙන්න
අවසර නැතත්
පෙම් කළා
මම තව තවත්
මේ වේදනා
ඉවසමි සිතින් සදා

ආදරේ කළ සිතින්
විඳවන්න බෑ තවත්
ඔබ නොවෙයි
මේ හිතයි
පෙම් කළේ රත්තරන්

ගීත ගායනය

රුක්මන් අසිත
රුක්මන් අසිත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සත්සර කසුන් පතිරණ

සංගීත නාද රටා

බිම්සර වලල්ලාවිට
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021