මුල ගී පද ආදරේ නෑ ආදරේ කවුරුවත් නෑ
F
T
P

ආදරේ නෑ ආදරේ කවුරුවත් නෑ ගී පද

ආදරේ නෑ ආදරේ
කවුරුවත් නෑ ආදරේ
ආදරේ නෑ ආදරේ
කවුරුවත් නෑ ආදරේ

වීදියේ අතිනත වෙලා
තුරුලු වී හිඳ හිනැහිලා
වීදියේ අතිනත වෙලා
තුරුලු වී හිඳ හිනැහිලා

පෙම්වතුන්ගේ
ඒ සුවේ නෑ
හඬයි හදවත
තනි වෙලා

ආදරේ නෑ ආදරේ
කවුරුවත් නෑ ආදරේ
ආදරේ නෑ ආදරේ
කවුරුවත් නෑ ආදරේ

පාළුවේ හිඳ මග බලා
දෑස කඳුළින් බොඳ වෙලා
පාළුවේ හිඳ මග බලා
දෑස කඳුළින් බොඳ වෙලා

ආදරේ සුව
මට උරුම නෑ
මගෙත් හදවත
තනි වෙලා

ආදරේ නෑ ආදරේ
කවුරුවත් නෑ ආදරේ
ආදරේ නෑ ආදරේ
කවුරුවත් නෑ ආදරේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කිත්සිරි නිමල් ශාන්ත

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021