මුල ගී පද ආදරෙයි මම ආදරෙයි දම්මි සුගත්
F
T
P

ආදරෙයි මම ආදරෙයි දම්මි සුගත් ගී පද

නුහුරු නුපුරුදු
රහස පිළිබඳ
මිහිර ආදරයයි කියා
නුහුරු නුපුරුදු
රහස පිළිබඳ
මිහිර ආදරයයි කියා

පවුරු බැඳගෙන
සිතක වැජඹුණු
රසවතී නෑ
කොයි ගියා
රසවතී නෑ
කොයි ගියා

ආදරෙයි මම ආදරෙයි
ආදරෙයි මම ආදරෙයි
දම්මි තවමත් ආදරෙයි
මවා පියකරු
සිහින සිතුවම්
මතු කළා
රස බර හැඟුම්

දයාවන්ත ය
යොවුන් සිතිවිලි
රස කළා ඔබෙ
නෙත් කැළුම්
රස කළා ඔබෙ
නෙත් කැළුම්

ආදරෙයි මම ආදරෙයි
ආදරෙයි මම ආදරෙයි
සුගත් තවමත් ආදරෙයි
ආදරෙයි මම ආදරෙයි
සුගත් තවමත් ආදරෙයි

අසිරිමත් ලෙස
ඇඳුණු දේදුනු
කළු වලාවෙන් යටවුනා
මිහිරියාවිය අනේ දවසක
ඔබේ හදවත ගොළුවුනා
ඔබේ හදවත ගොළුවුනා

ආදරෙයි මම ආදරෙයි
ආදරෙයි මම ආදරෙයි
දම්මි තවමත් ආදරෙයි
ආදරය එක
අතක ප්‍රේමය
තව අතක
මා නැති වුනා

සාගරය වැනි වේදනාවක
අහෝ හිතවත තනිවුනා
අහෝ හිතවත තනිවුනා

ආදරෙයි මම ආදරෙයි
සුගත් තවමත් ආදරෙයි
ආදරෙයි මම ආදරෙයි
දම්මි තවමත් ආදරෙයි
ආදරෙයි ආදරෙයි
ආදරෙයි ආදරෙයි

ගීත ගායනය

සිසිර සේනාරත්න
සිසිර සේනාරත්න ගේ තවත් ගී පද

ඉන්ද්‍රාණි විජේබණ්ඩාර
ඉන්ද්‍රාණි විජේබණ්ඩාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කරුණාසේන ජයලත්

සංගීත නාද රටා

සිසිර සේනාරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021