මුල ගී පද ආදරේට කියන කතා බොළඳ උනාට
F
T
P

ආදරේට කියන කතා බොළඳ උනාට ගී පද

ආදරේට කියන කතා
බොළඳ උනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි
නොවෙද ඔයාට
ආදරේට කියන කතා
බොළඳ උනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි
නොවෙද ඔයාට

තටු සිඳිලා වැලපෙනවා
සිත බැඳිලා හිනැහෙනවා
මල් ඇතුරූ සුව යහනේ
මත් අතුරා පවන් සැලූ
ආදරවන්තයින් පෙලූ
බොළඳ කතා

ආදරේට කියන කතා
බොළඳ උනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි
නොවෙද ඔයාට
ආදරේට කියන කතා
බොළඳ උනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි
නොවෙද ඔයාට

මල් ගොමුවේ
තුරු සෙවනේ
හමු වෙනවා
වෙන් වෙනවා
උයන් කොනේ අවන්හලේ
උයන් කොනේ
හමු වෙනවා
අවන්හලේ වෙන් වෙනවා
බොළඳ කතා

ආදරේට කියන කතා
බොළඳ උනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි
නොවෙද ඔයාට
ආදරේට කියන කතා
බොළඳ උනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි
නොවෙද ඔයාට

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021