මුල ගී පද අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා
F
T
P

අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා ගී පද

අඩවන් වූ
දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා
කරුණා ධාරා
අඩවන් වූ
දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා
කරුණා ධාරා

තෙමා තෙමා හද
ගලා ගලා යන
ලොව්තුරු ගුණ
මහිමේ
මහමෙව්නා උයනේ
සමාධි බුදු පිළිමේ

අඩවන් වූ
දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා
කරුණා ධාරා

පිරීතිරී යන
මහ වතුරක් සේ
ගලා හැලෙන
සිහිලැල් ගඟුලක් සේ

ගිමන් නිවාලන
මේ භව කතරේ
නිවන් සදාලන
බුදු ගුණ මහිමේ
මහමෙව්නා උයනේ
සමාධි බුදු පිළිමේ

අඩවන් වූ
දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා
කරුණා ධාරා
අඩවන් වූ
දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා
කරුණා ධාරා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021