මුල ගී පද අහස උසට නැග ගියාට
F
T
P

අහස උසට නැග ගියාට ගී පද

අහස උසට
නැග ගියාට
නැහැනෙ අහසෙ
රැඳෙන්නේ
අහසෙ මාලිගා
හැදුවත්
අපි පොළොවෙයි
සිටින්නේ

අහස උසට
නැග ගියාට
නැහැනෙ අහසෙ
රැඳෙන්නේ
අහසෙ මාලිගා
හැදුවත්
අපි පොළොවෙයි
සිටින්නේ

ලඹ කැටයේ අත්වාරුව
බිත්ති දිගේ නගින්නේ
බිත්තිය ඉහලට යනකොට
අපි පොඩියට පෙනෙන්නේ

ලඹ කැටයේ අත්වාරුව
බිත්ති දිගේ නගින්නේ
බිත්තිය ඉහලට යනකොට
අපි පොඩියට පෙනෙන්නේ

අහස උසට
නැග ගියාට
නැහැනෙ අහසෙ
රැඳෙන්නේ
අහසෙ මාලිගා
හැදුවත්
අපි පොළොවෙයි
සිටින්නේ

අහස උසට
නැග ගියාට
නැහැනෙ අහසෙ
රැඳෙන්නේ
අහසෙ මාලිගා
හැදුවත්
අපි පොළොවෙයි
සිටින්නේ

සිමෙන්ති කඳුළින් දියකර
සත්මහලයි තනන්නේ
පලන්චියේ කිරි කිරියයි
අපේ දුකට හඬන්නේ

සිමෙන්ති කඳුළින් දියකර
සත්මහලයි තනන්නේ
පලන්චියේ කිරි කිරියයි
අපේ දුකට හඬන්නේ

අහස උසට
නැග ගියාට
නැහැනෙ අහසෙ
රැඳෙන්නේ
අහසෙ මාලිගා
හැදුවත්
අපි පොළොවෙයි
සිටින්නේ

අහස උසට
නැග ගියාට
නැහැනෙ අහසෙ
රැඳෙන්නේ
අහසෙ මාලිගා
හැදුවත්
අපි පොළොවෙයි
සිටින්නේ

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021