මුල ගී පද අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
F
T
P

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ ගී පද

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ

වෙලෙන් එහා ඉඳ
නුඹේ සුවඳ වත
එතී ආ සුළං
මගෙ මුව සිම්බා

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ

නොපැතූ අතකට
අත දුන් දවසේ
හෙලූ දුක් සුසුම්
මගෙ මුව සිම්බා

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ

නුඹ කැන්දන් ගිය
මංගල රිය නැගි
දූලි වලාවෝ
මගෙ මුව සිම්බා

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ

කියා ගන්න බැරි
දුකක් නිමන්නට
නෙත හෙලු කඳුළක්
මගෙ මුව සිම්බා

අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ
අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ
අහිමි වුනත් නුඹ ළඳේ
මට අඬන්න අවසර නෑ

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021