මුල ගී පද අක්කෙ අක්කෙ අර බලන්නකෝ
F
T
P

අක්කෙ අක්කෙ අර බලන්නකෝ ගී පද

අක්කෙ අක්කෙ
අර බලන්නකෝ
වැස්සක් නොවැ එන්නේ
අක්කෙ අක්කෙ
අර බලන්නකෝ
වැස්සක් නොවැ එන්නේ

හෝ හෝ හෝ
ගාගෙන එන්නේ
ගස් ගල් පෙරළෙන්නේ
හෝ හෝ හෝ
ගාගෙන එන්නේ
ගස් ගල් පෙරළෙන්නේ

සුළං තදයි
විදුලිය ද කොටයි
හෙන හඬ පැතිරෙයි
මහා වලාකුළක්
මේ එන්නේ

අක්කේ
වී පැදුරක් මිදුලේ
අකුලා ගෙට ගන්නේ
අක්කේ
වී පැදුරක් මිදුලේ
අකුලා ගෙට ගන්නේ

අම්මත් අර
නාගෙන එන්නේ
අම්මත් අර
නාගෙන එන්නේ
මල්ලි තවම කුඹුරේ
මල්ලි තවම කුඹුරේ

සුළං තදයි
විදුලිය ද කොටයි
හෙණ හඬ පැතිරෙයි
මහා වලාකුළක්
මේ එන්නේ

නංගි සුදෝ මගෙ
අඬන්නෙපා
අම්මා හනික
දැන් එයි
නංගි සුදෝ මගෙ
අඬන්නෙපා
අම්මා හනික
දැන් එයි

බිල්ලො නොවෙයි
ඔය ගොරවන්නේ
බිල්ලො නොවෙයි
ඔය ගොරවන්නේ
අහසේ හෙන නාදේ
අහසේ හෙන නාදේ

සුළං තදයි
විදුලිය ද කොටයි
හෙණ හඬ පැතිරෙයි
මහා වලාකුළක්
මේ එන්නේ

අක්කේ දර ටික
ගෙට ගනිමු
වැහි පොද වැටෙනවනේ
අක්කේ දර ටික
ගෙට ගනිමු
වැහි පොද වැටෙනවනේ

වතුරත් ඉවරයි
කළගෙඩියේ
වතුරත් ඉවරයි
කළගෙඩියේ
හනික ළිඳට යමුකෝ
හනික ළිඳට යමුකෝ

සුළං තදයි
විදුලිය ද කොටයි
හෙණ හඬ පැතිරෙයි
මහා වලාකුළක්
මේ එන්නේ

අක්කෙ අක්කෙ
අර බලන්නකෝ
වැස්සක් නොවැ එන්නේ

ගීත ගායනය

සූර්ය ශංකර් මොල්ලිගොඩ
සූර්ය ශංකර් මොල්ලිගොඩ ගේ තවත් ගී පද

රෝහණ වීරසිංහ
රෝහණ වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආනන්ද සමරකෝන්

සංගීත නාද රටා

ආනන්ද සමරකෝන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021