මුල ගී පද ආලෙන් වෙලා ගන්න කෝලම් කළා
F
T
P

ආලෙන් වෙලා ගන්න කෝලම් කළා ගී පද

ආලෙන් වෙලා ගන්න
කෝලම් කළා
හිත ආලෙන්
මුදා ගන්න
මායම් කළා

මම හීනෙන්
අපේ ලෝකෙ
සායම් කළා
ඔබ සායම්
මකාලන්න
වෑයම් කළා

මම දෑසින් කළා
ඔබට පෙම් යෝජනා
ඔබ කළා යෝජනා
වලට චෝදනා

මම මෑතින් ඉඳන්
වින්දා ඉන් වේදනා
ඇයි ඔයා බැලුවෙ
ඇස් දිහා
මගේ නාඬනා

පෙම් වසන්තේ
ඇවිත් නැද්ද
තාමත් ඔහේ
පාළුයි මගේ
නැද්ද තාමත් හිතේ

වසන්තේ ඇවිත්
බොහොම කාලයක්
මෙහේ
අපේ ආදරේ
භාවනාවක් වගේ

ආලෙන් වෙලා ගන්න
කෝලම් කළා
හිත ආලෙන්
මුදා ගන්න
මායම් කළා

මම හීනෙන්
අපේ ලෝකෙ
සායම් කළා
ඔබ සායම්
මකාලන්න
වෑයම් කළා

ගීත ගායනය

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මාධව හේවාවසම්

සංගීත නාද රටා

මාධව හේවාවසම්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021