මුල ගී පද අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ ඉස්සරා ඉඳගෙන
F
T
P

අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ ඉස්සරා ඉඳගෙන ගී පද

අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ
ඉස්සරා ඉඳගෙන
මින්ණේරියේ වැව් කණ්ඩියේ
ආදරේ කරගෙන
වැලිවේරියේ ලංගම රියේ
උඹ ළඟින් ඉඳගෙන
ඇයි කොමළියේ
සමුගෙන ගියේ
කාඹරේ තනියම

ඌ යේ

අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ
ඉස්සරා ඉඳගෙන
මින්ණේරියේ වැව් කණ්ඩියේ
ආදරේ කරගෙන
වැලිවේරියේ ලංගම රියේ
උඹ ළඟින් ඉඳගෙන
ඇයි කොමළියේ
මා හැර ගියේ
කාඹරේ තනියම

ගව ගාලේ ගේ මැද සාලේ
හොරෙන් බලපු කාලේ
කොලු කාලේ ආවම රාලේ
මං බඳිනවා කර මාලේ
මගෙ බාලේ සිට පැතු ආලේ
ලැබුනා පහුගිය කාලේ
බොරු සීලේ ඇගෙ නෑ ලීලේ
අපරාදේ මුතු මාලේ

අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ
ඉස්සරා ඉඳගෙන
මින්ණේරියේ වැව් කණ්ඩියේ
ආදරේ කරගෙන
වැලිවේරියේ ලංගම රියේ
උඹ ළඟින් ඉඳගෙන
ඇයි කොමළියේ
මා හැර ගියේ
කාඹරේ තනියම

මාමණ්ඩී බී රා මණ්ඩි
ඌ පාලා මට චණ්ඩි
අය්යණ්ඩි හට රෙඩ් බ්‍රැන්ඩි දී
පුරවා උගෙ බණ්ඩි
අක්කණ්ඩී දෙනවද නංගී
මට තියෙනව කඩමණ්ඩී
බෑණන්ඩී වෙන්නද ඇන්ටී
මට බනීද මාමාණ්ඩී

අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ
ඉස්සරා ඉඳගෙන
මින්ණේරියේ වැව් කණ්ඩියේ
ආදරේ කරගෙන
වැලිවේරියේ ලංගම රියේ
උඹ ළඟින් ඉඳගෙන
ඇයි කොමළියේ
සමුගෙන ගියේ
කාඹරේ තනියම

ඌ යේ

අල්මාරියේ කණ්නාඩියේ
ඉස්සරා ඉඳගෙන
මින්ණේරියේ වැව් කණ්ඩියේ
ආදරේ කරගෙන
වැලිවේරියේ ලංගම රියේ
උඹ ළඟින් ඉඳගෙන
ඇයි කොමළියේ
මා හැර ගියේ
කාඹරේ තනියම

ගීත ගායනය

චාමර රණවක
චාමර රණවක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021