මුල ගී පද අමා දහර දිය ගලා ගලා
F
T
P

අමා දහර දිය ගලා ගලා ගී පද

අමා දහර
දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින්
මල් පියලි සලා
ජය හඬින් ලොවට
සිහ නද පතුරා
ලෝ සත අතරින්
ජනිත වුණා

අමා දහර
දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින්
මල් පියලි සලා

සැපෙහී කිමිදී
දුකෙහි ගැලීලා
මැදුම් පිළිවෙතින්
අමා සුව ලබා

සැපෙහී කිමිදී
දුකෙහි ගැලීලා
මැදුම් පිළිවෙතින්
අමා සුව ලබා

දහම් සුවඳ මල්
දසතම පතුරා
සියලු කෙලෙස් මැඩ
බුදු වූවා
සියලු කෙලෙස් මැඩ
බුදු වූවා

අමා දහර
දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින්
මල් පියලි සලා

ජීවිතයේ ඇති
නොනිමි අතිර බව
ලොවට පැතුරු
කරුණාවේ අම ගුණ

ජීවිතයේ ඇති
නොනිමි අතිර බව
ලොවට පැතුරු
කරුණාවේ අම ගුණ

සියළු සතුන් වෙත
දහම් රස පෙවූ
කරුණාබර නෙත්
නිවී ගියා
කරුණාබර නෙත්
නිවී ගියා

අමා දහර
දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින්
මල් පියලි සලා

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021