මුල ගී පද අමා ගඟ ගලාලා
F
T
P

අමා ගඟ ගලාලා ගී පද

අමා ගඟ ගලාලා
අවා ගිනි නිවේවා
භවේ ශෝක පීඩා
එයින් සංසිඳේවා
එයින් සංසිඳේවා

අමා ගඟ ගලාලා
අවා ගිනි නිවේවා
භවේ ශෝක පීඩා
එයින් සංසිඳේවා
එයින් සංසිඳේවා

සංසාර භය පතර
සංහාර කොට දුරැර
සංසාර භය පතර
සංහාර කොට දුරැර

ප්‍රඥාවෙ
මිණි පහන ඇවිලී
අඥාන
ඝණ තිමිර දුරලී
අඥාන
ඝණ තිමිර දුරලී

අමා ගඟ ගලාලා
අවා ගිනි නිවේවා
භවේ ශෝක පීඩා
එයින් සංසිඳේවා
එයින් සංසිඳේවා

සන්තාප දුක සිඳින
නිර්වාණ සැප සැදින
සන්තාප දුක සිඳින
නිර්වාණ සැප සැදින

දුරු වී
ලොවේ ලෝභ තණ්හා
පැරදී
කෙලෙස් මාර සේනා
පැරදී
කෙලෙස් මාර සේනා

අමා ගඟ ගලාලා
අවා ගිනි නිවේවා
භවේ ශෝක පීඩා
එයින් සංසිඳේවා
එයින් සංසිඳේවා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021