මුල ගී පද අඹ ගස් යට මල් හැලිලා
F
T
P

අඹ ගස් යට මල් හැලිලා ගී පද

අඹ ගස් යට
මල් හැලිලා
සුවඳේ බැරුවා ඉඳින්ට

ඒ අඹ මල්
සුවඳ දිගේ
වන බඹරෝ
රොනට එන්න

අඹ ගස් යට
මල් හැලිලා
සුවඳේ බැරුවා ඉඳින්ට

ඒ අඹ මල්
සුවඳ දිගේ
වන බඹරෝ
රොනට එන්න

මගෙ බමරිය
පැලේ දමා
එන්නට බෑ
අඹ වනයට

මුසා බසින්
මා නොතලා
එන්න සුවඳ
මල් හෙවනට

අඹ ගස් යට
මල් හැලිලා
සුවඳේ බැරුවා ඉඳින්ට

ඒ අඹ මල්
සුවඳ දිගේ
වන බඹරෝ
රොනට එන්න

බමරු නැද්ද
අඹ වනයේ
ඔබේ සිතට
ගතට ඔබින

අන් බඹරුන්
ඕනෑ නෑ
ඔබයි මගේ
පැතුම් විමන

අඹ ගස් යට
මල් හැලිලා
සුවඳේ බැරුවා ඉඳින්ට

ඒ අඹ මල්
සුවඳ දිගේ
වන බඹරෝ
රොනට එන්න

අඹ ගස් යට
මල් හැලිලා
සුවඳේ බැරුවා ඉඳින්ට

ඒ අඹ මල්
සුවඳ දිගේ
වන බඹරෝ
රොනට එන්න

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

නිර්මලා රණතුංග
නිර්මලා රණතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් රත්නායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021