මුල ගී පද අම්මා අම්මා ඇයි ඈතකට වෙලා
F
T
P

අම්මා අම්මා ඇයි ඈතකට වෙලා ගී පද

අම්මා අම්මා
ඇයි ඈතකට වෙලා
අම්මා අම්මා
මං තනියෙන් අම්මා
සඳු නැති අහසක්
දිය නැති සයුරක්
වාගෙයි අම්මේ මට
නුඹ නැති දිවියක්
සිහිවෙයි නුඹගේ සෙනෙහේ
සැමදා ඇත
පපු පතුලේ
හ්ම් ම්ම් හ්ම්හ්ම්

නුඹ දුන්නු ඔවදන්
නුඹ පෑව හසරැල්
මතකයි තවමත්
නුඹ
මා ළඟ නැතිවත්
සිහිවෙනා
මොහොතක් ගානේ
කඳුළුයි තනියට ඉන්නේ
පාවෙනා සුළඟේ දැවටී
එන්නම් නුඹ වෙත
අම්මේ

තනියෙන් හඬනා විට
මා ළඟ සිටියේ අම්මා
සුර සැප මට දීලා
දහදුක් වින්දා
පතුලක් නැති ලෝකය
කියලා දුන්නේ අම්මා
ආලෝකය දීලා
අඳුරේ උන්නා

මල් පරවුණු
එක දවසක්
ඇස් ළඟ
දඟලන කඳුළක්
දෙනෙතේ තාමත් තියේ
ඒ නුඹ වෙනුවෙන්මයි
අම්මේ

රා රාරාරා රාරාරා
රාරා රරා
රා රාරාරා රාරාරා

ගීත ගායනය

සූර්යා දයාරුවන්
සූර්යා දයාරුවන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

පැතුම් එම්. ඒකනායක

සංගීත නාද රටා

මංජුල බණ්ඩාර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021