මුල ගී පද අම්මා ජීවන උයන් තෙරේ
F
T
P

අම්මා ජීවන උයන් තෙරේ ගී පද

අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ
ඔබ මට සුවය ගෙනේ

අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ
නොනිමී දැල්වෙන පහනකි නිරන්තරේ
ඔබ මට සුවය ගෙනේ
අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ

සඳ වතුරින් නොව රුහිරෙන්ම දිය කොට
අමිල වු සෙනෙහස පුතුට පොවනු මැන
දිවි ගංගාවේ නොනිමි දියඹ තුළ
මා තුරුලට ගෙන නිබඳ සරනු මැන

අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ
නොනිමී දැල්වෙන පහනකි නිරන්තරේ
ඔබ මට සුවය ගෙනේ
අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ

කඳුලින් ඉපදී කඳුලෙන්ම මියැදුණු
රඟ මඬලේ මිණි පහනක් වනු මැන
සෙනෙහස ගිලිහී වියළුණු පුතු ලොව
මවුනි ඔබේ කිරි දියෙන් තෙමනු මැන

අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ
නොනිමී දැල්වෙන පහනකි නිරන්තරේ
ඔබ මට සුවය ගෙනේ
අම්මා ජීවන උයන්තෙරේ

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි
චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි

සංගීත නාද රටා

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021