මුල ගී පද අනන්තයට යන පාර දිගේ
F
T
P

අනන්තයට යන පාර දිගේ ගී පද

අනන්තයට යන
පාර දිගේ
අනන්තයට යන
පාර දිගේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ
ඇය එනවා

හරිත නිම්නයේ
සීතල අතරින්
පිනි වැස්සේ

අනන්තයට යන
පාර දිගේ
අනන්තයට යන
පාර දිගේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ
මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ

සීතල නෑ මේ
අඳුරු රැයේ
මා ඇය තුරුලේ
උණුසුම දැනුණේ
ආදරයේ සිහිනේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ

හරිත නිම්නයේ
සීතල අතරින්
පිනි වැස්සේ

අනන්තයට යන
පාර දිගේ
අනන්තයට යන
පාර දිගේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ
මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ

තරු නිවී ගිහින්
අහස්තලේ
ඈ නෙතු දැල්වේ
සෙනෙහේ දැනුනේ
ජීවිතයේ සිහිනේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ

හරිත නිම්නයේ
සීතල අතරින්
පිනි වැස්සේ

අනන්තයට යන
පාර දිගේ
අනන්තයට යන
පාර දිගේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ
ඇය එනවා
ප්‍රාර්ථනාවේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ
මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිනි වැස්සේ

ගීත ගායනය

කසුන් කල්හාර
කසුන් කල්හාර ගේ තවත් ගී පද

ඉන්ද්‍රචාප ලියනගේ
ඉන්ද්‍රචාප ලියනගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021