මුල ගී පද අනාත මාරුතේ කුණාටු සාගරේ
F
T
P

අනාත මාරුතේ කුණාටු සාගරේ ගී පද

අනාත මාරුතේ
කුණාටු සාගරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ
ඔබයි ආදරේ
අනාත මාරුතේ
කුණාටු සාගරේ

අතීතයට වඩා පැරණි
අපේ ආදරේ
අපි දෙදෙනා හැඬූ හැඬුම්
දනී සාගරේ
සදා වෙනස් වෙන්න එපා
මැණික මා කෙරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ
ඔබයි ආදරේ

අනාත මාරුතේ
කුණාටු සාගරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ
ඔබයි ආදරේ
අනාත මාරුතේ
කුණාටු සාගරේ

සිත රිදවන වදන් වලට
හඬන්නට එපා
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ
තැවෙන්නට එපා
සසර සරණ තුරා මගෙන්
මිදෙන්නට එපා
දිවිය තියෙන තුරු මගේ
ඔබයි ආදරේ

අනාත මාරුතේ
කුණාටු සාගරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ
ඔබයි ආදරේ
අනාත සාගරේ
කුණාටු මාරුතේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රූකාන්ත ගුණතිලක

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021