මුල ගී පද අඳුරු කුටිය තුළ දොරගුළු ලා ගෙන
F
T
P

අඳුරු කුටිය තුළ දොරගුළු ලා ගෙන ගී පද

අඳුරු කුටිය තුළ
දොරගුළු ලා ගෙන
ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා
දෙවියන් හට නෑසේ
ඒ දෙවියන් හට නෑසේ

පොළොව කොටන තැන
පාර හදන තැන
ගිනියම් අව්වේ මහ වරුසාවේ
දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ
ඒ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ

බලන් කඩතුරා හැර දැසේ
බලන් කඩතුරා හැර දැසේ

සිනිඳු සුවැති සළු සිරසින් හැරදා
දූවිලි මඩ වැඩ පිළි ගත පළඳා
දෙවියන් රුව දක්නට නැත්තේ

අඳුරු කුටිය තුළ
දොරගුළු ලා ගෙන
ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා
දෙවියන් හට නෑසේ
ඒ දෙවියන් හට නෑසේ

පොළොව කොටන තැන
පාර හදන තැන
ගිනියම් අව්වේ මහ වරුසාවේ
දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ
ඒ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ

බලන් කඩතුරා හැර දැසේ
බලන් කඩතුරා හැර දැසේ

කුසුම් සඳුන් සුවඳින් වැළකී
ගත නැගි දාඩිය සුවඳින් සැරසී
දෙවියන් හා එක් විය හැක්කේ

අඳුරු කුටිය තුළ
දොරගුළු ලා ගෙන
ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා
දෙවියන් හට නෑසේ
ඒ දෙවියන් හට නෑසේ

පොළොව කොටන තැන
පාර හදන තැන
ගිනියම් අව්වේ මහ වරුසාවේ
දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ
ඒ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ප්‍රේමදාස ශ්‍රී අලවත්ත

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021