මුල ගී පද අංගනාවෝ රූපිකාවෝ
F
T
P

අංගනාවෝ රූපිකාවෝ ගී පද

අංගනාවෝ
ගීතේ ලීවා තාලේ දැනුනා
සීනෙන් මට කීවා
ඔබ මාගේ කියලා
අංගනාවෝ
රූපිකාවෝ
රැඟුමන් රැඟුවා
මට අම මී පෙව්වා
ඉන්නේ ඔබෙ ලෝකේ
දැන් ඉන්නේ මං
ඔබගේ ලෝකේ

මං මිනිස් ලොවේ
තවත් කෙනෙක් නගේ
කියන්නෙ මේ කතන්දරේ
නෑ වෙනස් වෙලා නගේ
ඉතින් පුදන්නකෝ
ඔයාගෙ ආදරේ

මං මිනිස් ලොවේ
තවත් කෙනෙක් නගේ
කියන්නෙ මේ කතන්දරේ
නෑ වෙනස් වෙලා නගේ
ඉතින් පුදන්නකෝ
ඔයාගෙ ආදරේ

රූපිකාවෝ
රැඟුමන් රැඟුවා
මට අම මී පෙව්වා
සීනෙන් මට කීවා
ඔබ මාගේ කියලා
අංගනාවෝ

සීත සීත සීත රෑක
පාට පාට තාරුකාව
මම කඩා ගෙනත් දෙමි නගේ
ඔය සීනු සීනු මල් හිනාව
දේව දුන්නෙ පාට ගෑව
ආදරේ මටයි නගේ

සීත සීත රෑක
පාට තාරුකාව
මම කඩා ගෙනත් දෙමි නගේ
ඔය සීනු සීනු මල් හිනාව
දේව දුන්නෙ පාට ගෑව
ආදරේ මටයි නගේ

අංගනාවෝ
ගීතේ ලීවා තාලේ දැනුනා
සීනෙන් මට කීවා
ඔබ මාගේ කියලා
අංගනාවෝ
රූපිකාවෝ
රැඟුමන් රැඟුවා
මට අම මී පෙව්වා
ඉන්නේ ඔබෙ ලෝකේ
දැන් ඉන්නේ මං
ඔබගේ ලෝකේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021