මුල ගී පද අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙළාලා
F
T
P

අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙළාලා ගී පද

අනෝතත්ත විල
නෙළුම නෙළාලා
පීරා වරලස
මල් ගවසාලා
නාග ලොවින් බැස
නා ලිය ගමනින්
වරඟන පිරිවරිනා
එරන්දතිය එනවා

සිතක උපන් දොල
සංසිඳුවාලා
මතක සිනාවෙන්
මුව සරසාලා
ඉරට මුවාවෙන්
සඳට මුවාවෙන්
සිතට තුරුළු වෙනවා
එරන්දතිය එනවා

කෝමළ ගමනින්
කෝළ හැඟුම් හල
කාල ගිරෙන්
සිතුවිලි සේනා ගෙන

කෝමළ ගමනින්
කෝළ හැඟුම් හල
කාල ගිරෙන්
සිතුවිලි සේනා ගෙන

වරඟන පිරිවරිනා
එරන්දතිය එනවා

අනෝතත්ත විල
නෙළුම නෙළාලා
පීරා වරලස
මල් ගවසාලා
නාග ලොවින් බැස
නා ලිය ගමනින්
වරඟන පිරිවරිනා
එරන්දතිය එනවා

සිතක උපන් දොල
සංසිඳුවාලා
මතක සිනාවෙන්
මුව සරසාලා
ඉරට මුවාවෙන්
සඳට මුවාවෙන්
සිතට තුරුළු වෙනවා
එරන්දතිය එනවා

නළලත කුංකුම
තිලක තියාලා
නීල වර්ණයෙන්
කැළුම් හෙලාලා

නළලත කුංකුම
තිලක තියාලා
නීල වර්ණයෙන්
කැළුම් හෙලාලා

පාද කිකිණි සොලවා
එරන්දතිය එනවා

අනෝතත්ත විල
නෙළුම නෙළාලා
පීරා වරලස
මල් ගවසාලා
නාග ලොවින් බැස
නා ලිය ගමනින්
වරඟන පිරිවරිනා
එරන්දතිය එනවා

සිතක උපන් දොල
සංසිඳුවාලා
මතක සිනාවෙන්
මුව සරසාලා
ඉරට මුවාවෙන්
සඳට මුවාවෙන්
සිතට තුරුළු වෙනවා
එරන්දතිය එනවා

වරඟන පිරිවරිනා

එරන්දතිය එනවා

වරඟන පිරිවරිනා

එරන්දතිය එනවා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

අමිතා වැදිසිංහ
අමිතා වැදිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021