මුල ගී පද අප හමුවීම වෙන්වීම දෝ ආදරේ
F
T
P

අප හමුවීම වෙන්වීම දෝ ආදරේ ගී පද

අප හමුවීම වෙන්වීම
දෝ ආදරේ
මට රිදවන්නෙපා
ආයෙ සංසාරයේ
මතු හැමදාම
පැතු සේම
ඔබ ආදරෙන්
මේ අද වාගෙ
කඳුලින්ම
වෙන්වී නොයන්

අප හමුවීම වෙන්වීම
දෝ ආදරේ
මට රිදවන්නෙපා
ආයෙ සංසාරයේ
මතු හැමදාම
පැතු සේම
ඔබ ආදරෙන්
මේ අද වාගෙ
කඳුලින්ම
වෙන්වී නොයන්

පෙම්වන්තියේ මා
හැඬුවා දරා
ප්‍රේමේ නමින්
වේදනා
ඒ සීත යාමේ
සැමරුම් තියා
ලියවේවි
මගෙ චේතනා

පෙම්වන්තියේ මා
හැඬුවා දරා
ප්‍රේමේ නමින්
වේදනා
ඒ සීත යාමේ
සැමරුම් තියා
ලියවේවි
මගෙ චේතනා

අප හමුවීම වෙන්වීම
දෝ ආදරේ
මට රිදවන්නෙපා
ආයෙ සංසාරයේ
මතු හැමදාම
පැතු සේම
ඔබ ආදරෙන්
මේ අද වාගෙ
කඳුලින්ම
වෙන්වී නොයන්

රන් තාරකාවෝ
දිලුණා මෙදා
ගෙන දී
නැවුම් කල්පනා
මේ ආදරේ
නාමයෙන් වේදනා
මතු දා
ගෙනේ ප්‍රාර්ථනා

රන් තාරකාවෝ
දිලුණා මෙදා
ගෙන දී
නැවුම් කල්පනා
මේ ආදරේ
නාමයෙන් වේදනා
මතු දා
ගෙනේ ප්‍රාර්ථනා

අප හමුවීම වෙන්වීම
දෝ ආදරේ
මට රිදවන්නෙපා
ආයෙ සංසාරයේ
මතු හැමදාම
පැතු සේම
ඔබ ආදරෙන්
මේ අද වාගෙ
කඳුලින්ම
වෙන්වී නොයන්

අප හමුවීම වෙන්වීම
දෝ ආදරේ
මට රිදවන්නෙපා
ආයෙ සංසාරයේ
මතු හැමදාම
පැතු සේම
ඔබ ආදරෙන්
මේ අද වාගෙ
කඳුලින්ම
වෙන්වී නොයන්

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021