මුල ගී පද අපේ අහිංසක ආදරේ
F
T
P

අපේ අහිංසක ආදරේ ගී පද

අපේ අහිංසක ආදරේ
ලොවම එරෙහි වන
ලොවට වසන් වන
අපේ අහිංසක ආදරේ
අපේ අහිංසක ආදරේ

උයන් කොනක හිඳ
සිසිලස විඳිනු බැරි
අවන්හලක ලැග
දොඩමළු වන්න බැරි
පවන් රොදක නැග
සිහිනෙක වෙලෙනු බැරි
අපේ අහිංසක ආදරේ

කීවත් කෙනෙකුට
අදහාගන්න බැරි
කියන්නෙ කෙලෙසද
මටවත් සිතනු බැරි
රන්හුය පටලා
කෙලවර දකිනු බැරි
අපේ අහිංසක ආදරේ

අපේ අහිංසක ආදරේ
ලොවම එරෙහි වන
ලොවට වසන් වන
අපේ අහිංසක ආදරේ
අපේ අහිංසක ආදරේ

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021