මුල ගී පද අපි ආයෙත් හමු නොවුනා නම්
F
T
P

අපි ආයෙත් හමු නොවුනා නම් ගී පද

අපි ආයෙත්
හමු නොවුනා නම්
ඉස්සර දවසක
මියගිය සෙනෙහස
යලි ඉපදී මා
හද හඬවන්නට
අපි ආයෙත්
හමු නොවුනා නම්

ඔබ නාඳුනනා
විරහ වේදනා
පෙරදා වින්දේ
මා පමණයි
ඔබ නාඳුනනා
විරහ වේදනා
පෙරදා වින්දේ
මා පමණයි
හුඟ කලකින්
හමු වී සෝ ලතැවුල්
අදත් විඳින්නේ
මා පමණයි

අපි ආයෙත්
හමු නොවුනා නම්
ඉස්සර දවසක
මියගිය සෙනෙහස
යලි ඉපදී මා
හද හඬවන්නට
අපි ආයෙත්
හමු නොවුනා නම්

සමු ගන්නට නම්
අහිමි ආදරෙන්
ආයෙත් ඇයි අප
හමු වන්නේ
සමු ගන්නට නම්
අහිමි ආදරෙන්
ආයෙත් ඇයි අප
හමු වන්නේ
ආදරයේ කඳුලින්
මිය යන්නද
ජීවිත ඉරණම
විසඳෙන්නේ

අපි ආයෙත්
හමු නොවුනා නම්
ඉස්සර දවසක
මියගිය සෙනෙහස
යලි ඉපදී මා
හද හඬවන්නට
අපි ආයෙත්
හමු නොවුනා නම්

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021