මුල ගී පද අශෝකමාලා මමයි ස්වාමිණී
F
T
P

අශෝකමාලා මමයි ස්වාමිණී ගී පද

අශෝකමාලා
මමයි ස්වාමිණී
අශෝක මල් වනයේ
රනේ රුවට රූ
සපුව දිලෙන මුත්
මා චණ්ඩාලියකී
මා චණ්ඩාලියකී

අශෝකමාලා
මමයි ස්වාමිණී
අශෝක මල් වනයේ
රනේ රුවට රූ
සපුව දිලෙන මුත්
මා චණ්ඩාලියකී
මා චණ්ඩාලියකී

නොලැබෙන ලොවකට
හඬා පලක් නෑ
එපා රජුනි මට
රාජ සුවේ

නොලැබෙන ලොවකට
හඬා පලක් නෑ
එපා රජුනි මට
රාජ සුවේ
තල් අතු මැදුරයි
මේ වන අරණයි
අපට අගේ අප
හීන කුලේ

අශෝකමාලා
මමයි ස්වාමිණී
අශෝක මල් වනයේ
රනේ රුවට රූ
සපුව දිලෙන මුත්
මා චණ්ඩාලියකී
මා චණ්ඩාලියකී

රජ කුල පෙලපත
එයින් කමක් නෑ
එන්න එපා අතු
පැලට මගේ

රජ කුල පෙලපත
එයින් කමක් නෑ
එන්න එපා අතු
පැලට මගේ
ඈතින් දිලෙනා
සඳට වඩා මට
ළඟ ඉන්නා
ඝණඳුරයි අගේ

අශෝකමාලා
මමයි ස්වාමිණී
අශෝක මල් වනයේ
රනේ රුවට රූ
සපුව දිලෙන මුත්
මා චණ්ඩාලියකී
මා චණ්ඩාලියකී

අශෝකමාලා
මමයි ස්වාමිණී
අශෝක මල් වනයේ
රනේ රුවට රූ
සපුව දිලෙන මුත්
මා චණ්ඩාලියකී
මා චණ්ඩාලියකී

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

මර්වින් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021