මුල ගී පද අසීමිත වු දරු ගින්දර අපේ තාත්තා
F
T
P

අසීමිත වු දරු ගින්දර අපේ තාත්තා ගී පද

අසීමිත වු
දරු ගින්දර
උර මත පටවා
මේ භවයෙත්
රහසෙම අපි
එක්ක ම ආවා

රජෙක් වෙයන්
පුතුණේ උඹ
නිතරම
දීගායුෂ පැතු
සක්විති රජ
කෙනෙක් ද මට
අපේ තාත්තා

අසීමිත වු
දරු ගින්දර
උර මත පටවා
මේ භවයෙත්
රහසෙම අපි
එක්ක ම ආවා

කර දඬු
උස් මහත් වෙලා
ලොකු මහතෙක් වෙලා
නිලතල දැරුවත්
අද මං
ගෙදරින් පිටවෙලා

කර දඬු
උස් මහත් වෙලා
ලොකු මහතෙක් වෙලා
නිලතල දැරුවත්
අද මං
ගෙදරින් පිටවෙලා

රජෙක් වෙයන්
පුතුණේ උඹ
නිතරම
දීගායුෂ පැතු
සක්විති රජ
කෙනෙක් ද මට
අපේ තාත්තා

අසීමිත වු
දරු ගින්දර
උර මත පටවා
මේ භවයෙත්
රහසෙම අපි
එක්ක ම ආවා

දුකත් එක්ක
ඔට්ටු වෙලා
දහඩිය වගුරවා
දියුණුවෙ හිනිපෙත්තට
මා ටික ටික
ලං කළා

දුකත් එක්ක
ඔට්ටු වෙලා
දහඩිය වගුරවා
දියුණුවෙ හිනිපෙත්තට
මා ටික ටික
ලං කළා

රජෙක් වෙයන්
පුතුණේ උඹ
නිතරම
දීගායුෂ පැතු
සක්විති රජ
කෙනෙක් ද මට
අපේ තාත්තා

අසීමිත වු
දරු ගින්දර
උර මත පටවා
මේ භවයෙත්
රහසෙම අපි
එක්ක ම ආවා

රජෙක් වෙයන්
පුතුණේ උඹ
නිතරම
දීගායුෂ පැතු
සක්විති රජ
කෙනෙක් ද මට
අපේ තාත්තා

අසීමිත වු
දරු ගින්දර
උර මත පටවා
මේ භවයෙත්
රහසෙම අපි
එක්ක ම ආවා

ගීත ගායනය

කවීෂ කවිරාජ්
කවීෂ කවිරාජ් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩිලාන් ගමගේ

සංගීත නාද රටා

අශාන් ප්‍රනාන්දු
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021