මුල ගී පද අතීතය සිහිනයක් පමණයි හැබෑ සුවඳක් නෑ
F
T
P

අතීතය සිහිනයක් පමණයි හැබෑ සුවඳක් නෑ ගී පද

අතීතය
සිහිනයක් පමණයි
හැබෑ සුවඳක් නෑ
එදා සෙනෙහෙන්
නොබැඳුණා නම්
මෙදා වියොවක් නෑ

අතීතය
සිහිනයක් පමණයි
හැබෑ සුවඳක් නෑ
එදා සෙනෙහෙන්
නොබැඳුණා නම්
මෙදා වියොවක් නෑ

තැනූ මන්දිර
බිඳී වැටුනත්
නෙතේ කඳුළක් නෑ
තැනූ මන්දිර
බිඳී වැටුනත්
නෙතේ කඳුළක් නෑ

සිනහ වෙන්නට
වරම් නොලදත්
හිතේ කිලුටක් නෑ

අතීතය
සිහිනයක් පමණයි
හැබෑ සුවඳක් නෑ
එදා සෙනෙහෙන්
නොබැඳුණා නම්
මෙදා වියොවක් නෑ

සොබා දහමට
නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නෑ
සොබා දහමට
නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නෑ

ලොවේ පැරදුම
මිසක කිසි දා
ලැබූ දිනුමක් නෑ

අතීතය
සිහිනයක් පමණයි
හැබෑ සුවඳක් නෑ
එදා සෙනෙහෙන්
නොබැඳුණා නම්
මෙදා වියොවක් නෑ

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

පල්ලෙගම හේමරතන හිමි

සංගීත නාද රටා

උපාලි ජයලත්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021