මුල ගී පද අවාසනාවට රෝස මලක් පරවේ
F
T
P

අවාසනාවට රෝස මලක් පරවේ ගී පද

අවාසනාවට
රෝස මලක් පරවේ
කඩා වැටෙන්නට
උණු කඳුළක් වැලපේ
දරා ගන්න බැරි
තරමට ආදරෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි

ලියා හසුන් පත්
තැන තැන හංගාපූ
ගලා බොඳව යයි
මේ ඇස් දෙකෙන් තෙමූ
වළාකුළට රෑ
සඳ නෑවිත් ඉඳපූ
එකම දවස අද
විතරද මගෙ දෙව්දූ
එකම දවස අද
විතරද මගෙ දෙව්දූ

අවාසනාවට
රෝස මලක් පරවේ
කඩා වැටෙන්නට
උණු කඳුළක් වැලපේ
දරා ගන්න බැරි
තරමට ආදරෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි

පතා නොසිටියත්
සැප සම්පත් ඉසුරු
මහා යදම් බැඳ
සිතුව්ලි සිර කරපු
මගේ නැගනියක්
ලෙසින් සිතා මතු
අවසර දෙන්නම්
අපි හිත හදා ගමූ
අවසර දෙන්නම්
අපි හිත හදා ගමූ

අවාසනාවට
රෝස මලක් පරවේ
කඩා වැටෙන්නට
උණු කඳුළක් වැලපේ
දරා ගන්න බැරි
තරමට ආදරෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි

ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි
ඔයා රත්තරන්
වරදක් කළා නොවෙයි

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021