මුල ගී පද අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
F
T
P

අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න ගී පද

අයන්න කියන්න
ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න
නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී

අයන්න කියන්න
ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න
නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී

පාසල නම් රන් දෙවොලේ
දෙවියන් වන් ගුරු කැළගේ
සිත දිනමින් පා සෙවනේ
ශිල්ප ලබා මතු දවසේ
ලෝකය දකින්න
එහි සැරිසරන්න
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී

අයන්න කියන්න
ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න
නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී

කාසි පනම් හිටිහැටියේ
සතුරෝ ගෙනයති රහසේ
පොතින් පතින් ලද දැණුමේ
ධනය සදාකල් සුරැකේ
ඥාණය වඩන්න
කාලය ගෙවන්න
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී

අයන්න කියන්න
ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න
නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී

එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021