මුල ගී පද ආයෙමත් වතාවක් හමුවන්න
F
T
P

ආයෙමත් වතාවක් හමුවන්න ගී පද

ආයෙමත් වතාවක්
හමුවන්න තිබුණා නම්
මුල ඉඳන්
තව වතාවක්
ලියන්නට තිබුණා
අතරමං වුනු ජීවිතේ
අතරමං වුනු ජීවිතේ

සිහින නලියන
දිගැටි දඟ
ඇස් දිහා

සිහින නලියන
දිගැටි දඟ
ඇස් දිහා

ආයෙමත් ආදරෙන්
බලන්නට තිබුණා
හංගගෙන තදකරන්
උන්නු ආදර හාදූ
මුව පුරා
තවරන්න තිබුණා
වතාවක් තව වතාවක්

නුඹත් එක්කම මැවූ
හිතේ සක්මන් කෙරූ

නුඹත් එක්කම මැවූ
හිතේ සක්මන් කෙරූ

හීන අපේ
කරගන්න තිබුණා
හමුවුනා නම්
හමුවුනා නම්
මගෙම වන්නට තිබුණා
වතාවක් තව වතාවක්
වතාවක් තව වතාවක්
ආයෙමත්
තව වතාවක්

ගීත ගායනය

රුක්මන් අසිත
රුක්මන් අසිත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩිලාන් එරන්ද ගමගේ

සංගීත නාද රටා

නිමේෂ් කුලසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021