මුල ගී පද බයිලා ගමුද රී මික්ස් කරලා
F
T
P

බයිලා ගමුද රී මික්ස් කරලා ගී පද

රාග තාල පටල ගන්න
ගීත ලොවම කළඹ ගන්න
බයිලා ගමුද රීමික්ස් කරලා
බයිලා ගමුද රීමික්ස් කරලා
බයිලා ගමුද රීමික්ස් කරලා

එයාගේ මස්සිනා දැකලා මාව ඔරවලා
යාල්පානමෙන් ගෙනාව පිච්ච මලත් පරවෙලා
යායට පායනා පෝයදාට එක්වෙලා
වෑවැද්දාගේ දුවව අරන් ඔජායේ පැන ගියා

බයිලා ගමුද රිමික්ස් කරලා
බයිලා ගමුද රිමික්ස් කරලා

මාලු වලේ කුසල් හාමි මාලු බාන්නට ගියා
ටොක්ක ඇන්න ජොන්සිනා දැකලා නෑනේ මේ ඔයා
ජිවිතෙ මල් කියලා කියලා කිව්ව රොක් වෙලා
ගලප්පුලිය හැදුන මල්ලි හන්තානෙනට දැන් ඔයා

බයිලා ගමුද රිමික්ස් කරලා
බයිලා ගමුද රිමික්ස් කරලා

සැවන්දරි හොරෙන් බලා රම්බරිව වෙන් කළා
රවුම් කඩේ සුපෙම්බරි හඳපානෙම පැන ගියා
අද තනියෙන්ම තියා ප්‍රථම හාදු දෙන්න ගිහින්
කඳුලු ගලා ආ හැටියෙම මරඳ වැල්ලෙ තනි වුණා

බයිලා ගමුද රිමික්ස් කරලා
බයිලා ගමුද රිමික්ස් කරලා

ගීත ගායනය

භාතිය සහ සන්තුෂ්
භාතිය සහ සන්තුෂ් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

භාතිය සහ ෂෙහාන් ගලහිටියාව

සංගීත නාද රටා

භාතිය සහ සන්තුෂ්
ප්‍රියන්ත නාවලගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021