මුල ගී පද බමර පහස ලබන මලක්දෝ
F
T
P

බමර පහස ලබන මලක්දෝ ගී පද

බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

කිමදෝ උදෑසනේ
නොපිපී සිනාසුනේ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

කිමදෝ උදෑසනේ
නොපිපී සිනාසුනේ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

ලස්සනයි මගේ
නගේ ඔයා
ගස්සලා බලන්නෙ
ඇයි ඔයා
ඇස්වලින් දොඩන්නෙ
ඇයි ඔයා
මට හිතෙන්නෙ
ආදරෙයි ඔයා

ලස්සනයි මගේ
නගේ ඔයා
ගස්සලා බලන්නෙ
ඇයි ඔයා
ඇස්වලින් දොඩන්නෙ
ඇයි ඔයා
ඉතින් මට හිතෙන්නෙ
ආදරෙයි ඔයා

බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ
කිමදෝ උදෑසනේ
නොපිපී සිනාසුනේ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

අද උදෙත්
හිනා වෙලා ගියා
මට නොකී
කතා කියා ගියා
මා සිතුම් පැතුම්
බිඳී ගියා
ඒ උනාට හිත
අරන් ගියා

අද උදෙත්
හිනා වෙලා ගියා
එයා මට නොකී
කතා කියා ගියා
මා සිතුම් පැතුම්
බිඳී ගියා
ඒ උනාට හිත
අරන් ගියා

බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

කිමදෝ උදෑසනේ
නොපිපී සිනාසුනේ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
නගේ ඔයා
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

කිමදෝ උදෑසනේ
නොපිපී සිනාසුනේ
බමර පහස
ලබන මලක්දෝ
බමර සුවය
සොයන මලක්දෝ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021