මුල ගී පද බඹරු නොදුටු මලක් පිපිලා
F
T
P

බඹරු නොදුටු මලක් පිපිලා ගී පද

රහසක් පොඩි රහසක්
කවුරුත් නොදන්න
රහසක්

බඹරු නොදුටු
මලක් පිපිලා
ගේ මැද සාලේ
ඈත ඇදේ දෑස අන්ධ

මී මැසි මාලේ

බඹරු නොදුටු
මලක් පිපිලා
ගේ මැද සාලේ

මල් කැකුළක් මල්වර වී
දොරට වඩින සඳ
සුවඳ දැනේ හතර වටේ
ගව් ගණනක් දුර

මල් කැකුළක් මල්වර වී
දොරට වඩින සඳ
සුවඳ දැනේ හතර වටේ
ගව් ගණනක් දුර

මන්මත් වී රෑන් සැදී
තරුණ බමර කැල
බමරු නොදුටු
මල් කොයින්ද
සක්වල ගල තුල

බඹරු නොදුටු
මලක් පිපිලා
ගේ මැද සාලේ
ඈත ඇදේ දෑස අන්ධ

මී මැසි මාලේ

බඹරු නොදුටු
මලක් පිපිලා
ගේ මැද සාලේ

සුරංගනා කතා තවත්
නොකියනු මැන මට
කොයිද නගෝ
නුඹ පවසන
බමරු නොදුටු මල

සුරංගනා කතා තවත්
නොකියනු මැන මට
කොයිද නගෝ
නුඹ පවසන
බමරු නොදුටු මල

මන්මත් වී රෑන් සැදී
තරුණ බමරු කැල
බමරු නොදුටු
මල් කොයින්ද
සක්වල ගල තුල

අන්න අතන මල් බඳුනේ
බඹරු නොඑන මල
අතින් හැදූ පාට පාට

රන් කරදහි මල

අන්න අතන මල් බඳුනේ
බඹරු නොඑන මල

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

මල්කාන්ති නන්දසිරි
මල්කාන්ති නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

සනත් නන්දසිරි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021