මුල ගී පද බණ කියන රටක්
F
T
P

බණ කියන රටක් ගී පද

බණ කියන රටක්
බණ අහන රටක්
යුධ බිමක්
උනේ කෙලෙසා

එය නිවන මගක්
මල් පිපුණු ලොවක්
අපි දකිමු
ඉතින් කවදා

පිං පුරන හිතක්
පවු නොදුටු අතක්
යුධ බිමට
ගියේ කෙලෙසා

එය සොයන බවක්
නොදැනුණි ය ඉවක්
යුධ බිමක්
උනේ එලෙසා

බණ කියන රටක්
බණ අහන රටක්
යුධ බිමක්
උනේ කෙලෙසා

එය නිවන මගක්
මල් පිපුණු ලොවක්
අපි දකිමු
ඉතින් කවදා

සාමයට මගක්
යුධ බිමට මලක්
ගෙනියන්න
කෙනෙක් නැතුවා

එය දකින ඇසක්
සිත් නිවන මගක්
නොතිබුණි ය
රටම රවටා

බණ කියන රටක්
බණ අහන රටක්
යුධ බිමක්
උනේ කෙලෙසා

එය නිවන මගක්
මල් පිපුණු ලොවක්
අපි දකිමු
ඉතින් කවදා

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021