මුල ගී පද බැබලීම වගෙම බැසයාම අයිති සඳටයි
F
T
P

බැබලීම වගෙම බැසයාම අයිති සඳටයි ගී පද

බැබලීම වගෙම බැසයාම
අයිති සඳටයි
පිබිදීම වගෙම පරවීම
අයිති මලටයි
හැමදාම වගෙම මම තාම
අයිති නුඹටයි

රැවටෙන්න වගෙම
රවටන්න හිතක් නැති
හංගන්න වගෙම
පෙන්වන්න කිසිත් නැති
නුඹ දන්න තරම් මගෙ හිත
වෙන දන්න කෙනෙකු ලොව
මට හමුවෙලා නැති

බැබලීම වගෙම බැසයාම
අයිති සඳටයි
පිබිදීම වගෙම පරවීම
අයිති මලටයි
හැමදාම වගෙම මම තාම
අයිති නුඹටයි

හිමිවන්න කියා
හමුවන්න හිතක් නැති
පිංවන්ත හිතේ
විඳවන්න දුකක් නැති
අදහන්න නමුත් හැකිවෙද
නුඹ දුන්නෙ නැතත් නුඹෙ හිත
මගෙ ළඟම ඇති

බැබලීම වගෙම බැසයාම
අයිති සඳටයි
පිබිදීම වගෙම පරවීම
අයිති මලටයි
හැමදාම වගෙම මම තාම
අයිති නුඹටයි

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021