මුල ගී පද බැද්ද පුරා සුදු රෙද්ද වගෙයි යස
F
T
P

බැද්ද පුරා සුදු රෙද්ද වගෙයි යස ගී පද

බැද්ද පුරා සුදු
රෙද්ද වගෙයි යස
ඉද්ද පනා මල්
කැන් පිපිලා
බැද්ද පුරා සුදු
රෙද්ද වගෙයි යස
ඉද්ද පනා මල්
කැන් පිපිලා

සද්දෙ මොකෝ
අවුරුද්ද ඇවිල්ලද
සද්දෙ මොකෝ
අවුරුද්ද ඇවිල්ලද
නැද්ද කනෙයියනි
රොන් හැදිලා

බැද්දට මල්
වරුසාවක් වැහැලද
නිල් කොල පිට ඒ
මල් පොද ඉහිලද
බැද්දට මල්
වරුසාවක් වැහැලද
නිල් කොල පිට ඒ
මල් පොද ඉහිලද

පාර වටේ ඇති
සේරම ගස්
සරුසාර හැඩයි
ගෙඩි හට ගැනිලා
ගෙඩි හට ගැනිලා
පේර දිවුල් පලු
වීර ඉදී එන
වාරෙ වගෙයි මේ
පැණි පිරිලා

බැද්දට පැණි
වරුසාවක් වැහැලද
ගස් වල ගෙඩි පැණි
වැස්සට තෙමිලද
බැද්දට පැණි
වරුසාවක් වැහැලද
ගස් වල ගෙඩි පැණි
වැස්සට තෙමිලද

රෑණ ගිරා
සැළලිහිණි කුරුල්ලන්
සීනු හඬින්
රස ගී ගයලා
රස ගී ගයලා
තාන තනා
තම්දාන කියා
එළිමාන වටේ
කැරකේ නටලා

බැද්දට ගී
වරුසාවක් වැහැලද
ගී පොද මේ හොට
අස්සට පිරිලද
බැද්දට ගී
වරුසාවක් වැහැලද
ගී පොද මේ හොට
අස්සට පිරිලද

ගීත ගායනය

අමිතා වැදිසිංහ
අමිතා වැදිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

පියසිරි විජේරත්න
පියසිරි විජේරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021