මුල ගී පද බැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑ
F
T
P

බැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑ ගී පද

බැස යන සඳ දෑසින්
නවතාලන්නට බෑ
පරවෙන මල දෝතින්
වළකාලන්නට බෑ
ඔබ බැස යන සඳ නම්
ඔබ පරවෙන මල නම්
රැක ගනිමිද කෙලෙසින්

බැස යන සඳ දෑසින්
නවතාලන්නට බෑ
පරවෙන මල දෝතින්
වළකාලන්නට බෑ
ඔබ බැස යන සඳ නම්
ඔබ පරවෙන මල නම්
රැක ගනිමිද කෙලෙසින්

නන්නාඳුනන ලෙසින්
ගිමනට සිසල රැගෙන
අවුදින් සිරුරේ දැවටී
පවනැල් රහසේ හැරයයි
ඔබ ඒ සුළඟ වගේ නම්
රඳවා ගන්නෙද කෙලෙසින්
ඔබ ඒ සුළඟ වගේ නම්
රඳවා ගන්නෙද කෙලෙසින්

බැස යන සඳ දෑසින්
නවතාලන්නට බෑ
පරවෙන මල දෝතින්
වළකාලන්නට බෑ
ඔබ බැස යන සඳ නම්
ඔබ පරවෙන මල නම්
රැක ගනිමිද කෙලෙසින්

මන්දාකිණිය ගලන
නිසසල රැයක මැවෙන
තරැමල් අඹරේ හිනැහී
මැදියම් අඳුරේ සැඟවෙයි
ඔබ ඒ අහස වගේ නම්
හඳුනා ගන්නද කෙලෙසින්
ඔබ ඒ අහස වගේ නම්
හඳුනා ගන්නද කෙලෙසින්

බැස යන සඳ දෑසින්
නවතාලන්නට බෑ
පරවෙන මල දෝතින්
වළකාලන්නට බෑ
ඔබ බැස යන සඳ නම්
ඔබ පරවෙන මල නම්
රැක ගනිමිද කෙලෙසින්

බැස යන සඳ දෑසින්
නවතාලන්නට බෑ
පරවෙන මල දෝතින්
වළකාලන්නට බෑ
ඔබ බැස යන සඳ නම්
ඔබ පරවෙන මල නම්
රැක ගනිමිද කෙලෙසින්

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021