මුල ගී පද බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණ
F
T
P

බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණ ගී පද

බිම්බරක්
සෙනග ගැවසුණ
චන්ද්‍ර සූරයා ඉපදුණ
ස්වර්ණ භූමියේ
මනරම්
මාලිගාව කෝ

යුද්දෙකට ඇවිත්
රුපුසෙන්
සත් මුහුදු මතින්
ගුවනින්
කම්බි වට කලේ
මනරම්
මාලිගාව දෝ
මාලිගාව දෝ

ට්‍රැක්ටරේ
යකඩ ගජසෙන්
කුංචනාදයෙන් ඇලලුන
වෘක්ෂ දේවතාවන්
බිම වැටී පණ ගසයි

මිනී මල් පිපුණු සීතල
නිම්න භූමියේ ඇටකටු
හතර රියන් කඩ අහිමිව
විලාපය නගයි
විලාපය නගයි

බිම්බරක්
සෙනග ගැවසුණ
චන්ද්‍ර සූරයා ඉපදුණ
ස්වර්ණ භූමියේ
මනරම්
මාලිගාව කෝ

යුද්දෙකට ඇවිත්
රුපුසෙන්
සත් මුහුදු මතින්
ගුවනින්
කම්බි වට කලේ
මනරම්
මාලිගාව දෝ
මාලිගාව දෝ

කැලෑ මල් පිපී
රතු තොල් වලින්
කෑ ගසා ඉල්ලන
ජාතියේ නිධානයෙ
රන් රුවන් කරඬු කොයි

වෑ කන්ද කඩා බිම්
කටු කම්බියෙන් බෙදා
මේ රන බිමේ
හිස ගසා දමනා
කඩුව බිම දමව්
කඩුව බිම දමව්

බිම්බරක්
සෙනග ගැවසුණ
චන්ද්‍ර සූරයා ඉපදුණ
ස්වර්ණ භූමියේ
මනරම්
මාලිගාව කෝ

යුද්දෙකට ඇවිත්
රුපුසෙන්
සත් මුහුදු මතින්
ගුවනින්
කම්බි වට කලේ
මනරම්
මාලිගාව දෝ
මාලිගාව දෝ

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021