මුල ගී පද බිංදු බිංදු මල් වැස්සේ තෙමෙන්නට එපා
F
T
P

බිංදු බිංදු මල් වැස්සේ තෙමෙන්නට එපා ගී පද

බිංදු බිංදු
මල් වැස්සේ
තෙමෙන්නට එපා
ගලින් ගලට
පා තබමින්
දුවන්නට එපා
ගල් මතුපිට ලිස්සනවා
පය පැකිලේවී

ආල හැඟුම්
මං හින්දා
හිතෙන්නට එපා
දෑස තෙමාලන
දුක් ගිනි
නැගෙන්නට එපා
දෙමාපියන් පිට ගමකින්
මට බහ දේවී

නිල් ලන්දේ
ගම් මැද්දේ
ඉද්ද සමන් පිපෙනවා
වෙල් බැද්දේ
වගුරු පුරා
කෙකටිය දලු
දිලෙනවා
ගේ මැද්දේ
බරණි පුරා
වී අස්වනු පිරෙනවා
හිත මැද්දේ
ලොකු අඩුවක්
මගේ සතුට මකනවා

ආල හැඟුම්
මං හින්දා
හිතෙන්නට එපා
දෑස තෙමාලන
දුක් ගිනි
නැගෙන්නට එපා
දෙමාපියන් පිට ගමකින්
මට බහ දේවී

ගමින් ඈත සිදාදියේ
ලොකු නුවරක් තියෙනවා
මාල වළලු අරුමෝසම්
එහි ඇති බව කියනවා
දෙමාපියන් ගමින් පිටට
මා දෙන්නට හදනවා
සිදාදියෙන් කුමාරයෙක්
මා බලන්න වඩිනවා

බිංදු බිංදු
මල් වැස්සේ
තෙමෙන්නට එපා
ගලින් ගලට
පා තබමින්
දුවන්නට එපා
ගල් මතුපිට ලිස්සනවා
පය පැකිලේවී

ආල හැඟුම්
මං හින්දා
හිතෙන්නට එපා
දෑස තෙමාලන
දුක් ගිනි
නැගෙන්නට එපා
දෙමාපියන් පිට ගමකින්
මට බහ දේවී

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

නන්දා පතිරණ
නන්දා පතිරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංශ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021