මුල ගී පද බෝ මළුවේ මල් සුවඳක පැටලී
F
T
P

බෝ මළුවේ මල් සුවඳක පැටලී ගී පද

බෝ මළුවේ මල්
සුවඳක පැටලී
අම්මා පෙව් කිරි
සුවඳ ගලා එන්නේ

සුපුරුදු උණුහුමකට
සිත ඈඳී
ගේ දොර සෙල්ලං
පිටිය මතක් වෙන්නේ

දං බෝවිටියා
කැලේ මැදින්
එන්න හිතයි
නුඹ ළඟට සැණින්

එතෙර කරන්නම්
හතර වරිගය ම
සංසාරේ යන
මේ ගමනේ

චුට්ටක් සෙල්ලං
කරලා එන්න ද
පුරුදු යහළුවන්
හා සැණිනේ

එහෙම ගියත්
ඒ අය පොඩි සාදූ
කියා කියන විට
වැඳ වැටිලා

කොහොම ද අම්මේ
ඔට්ටු දුවන්නේ
වෙල් ඉපනැල්ලේ
පැන නටලා

බෝ මළුවේ
මල් සුවඳක පැටලී
අම්මා පෙව් කිරි
සුවඳ ගලා එන්නේ

සුපුරුදු උණුහුමකට
සිත ඈඳී
ගේ දොර
සෙල්ලම් පිටිය
මතක් වෙන්නේ

දං බෝවිටියා
කැලේ මැදින්
එන්න හිතයි
නුඹ ළඟට සැණින්

භවයෙන් භවයේ
පෙරුම් පුරා මම
බවුන් වඩා
උපදින වාරේ

දිනයක මතුදා
හතර වරිගයම
එතෙර කරන්නම්
සංසාරේ

ඉන්පසු ඇවිදින්
අම්මේ ඔබ ළඟ
ඉන්නම් කිරි සුවඳේ
එතිලා

කොහොමද අම්මේ
එහෙම කරන්නේ
අම්මත් සසරෙන්
එතෙර වෙලා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021