මුල ගී පද බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ
F
T
P

බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ ගී පද

යස්සමූලේ නිසින්නෝව
සබ්බාරි විජයං අකා
පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා
වන්දේතං බෝධිපාදපං

බෝධියෙන් වට
බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැලි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට
වරම් මට කොහිදෝ
දුමිඳු හෙවනේ
සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී
රැඳී ඉන්නෙම්
බෝධියෙන් වට
බෝ පතක් සේ

සැලෙන බෝ පත්
සෙමින් මුමුනන
මියුරු බුදු ගුණ
සරින් සැනහී
දුමිඳු හෙවනේ
සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී
රැඳී ඉන්නෙම්

බෝධියෙන් වට
බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැලි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට
වරම් මට කොහිදෝ
දුමිඳු හෙවනේ
සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී
වැතිර ඉන්නෙම්
බෝධියෙන් වට
බෝ පතක් සේ

ළදළු බෝ පත්
තෙමා වෑහෙන
රිදීවන් සඳ
දියෙන් නැහැවී
දුමිඳු හෙවනේ
සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී
රැඳී ඉන්නෙම්

බෝධියෙන් වට
බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැලි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට
වරම් මට කොහිදෝ
දුමිඳු හෙවනේ
සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී
රැඳී ඉන්නෙම්
බෝධියෙන් වට
බෝ පතක් සේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021