මුල ගී පද බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකො
F
T
P

බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකො ගී පද

බොහෝ කලක්
ඔයා ඉන්නකො
මටත් වඩා සතුටින්
නැහැනෙ ඔයා තරං
මට නම්
වටින කෙනෙක්
කොහේවත්

පිළිගන්නෑ
සිත තවමත්
දුක් දුන්නේ
ඔයයි කියා
මතු සසරේ
එක්වේවා අපි අපගේ
ලොවේ සදා

දුක දන්න ඔබම ද
දුක ඔහොම දුන්නේ
පණ තරම් ළං වෙලා
ඔබ දන්නෙ නෑ තව
ඔබ නැතිව බැරි බව
මම හොඳින් දන්නවා

පිළිගන්නෑ
සිත තවමත්
දුක් දුන්නේ
ඔයයි කියා
මතු සසරේ
එක්වේවා අපි අපගේ
ලොවේ සදා

මා දාලා යනකොට
දුක හිතුනෙ නැතිව ද
වෙන හිතක පැටලිලා
ඔබ ආයෙ එනව ද
මම තාම හිත හිත
ජීවිතේ ගෙවනවා

පිළිගන්නෑ
සිත තවමත්
දුක් දුන්නේ
ඔයයි කියා
මතු සසරේ
එක්වේවා අපි අපගේ
ලොවේ සදා

බොහෝ කලක්
ඔයා ඉන්නකො
මටත් වඩා සතුටින්
නැහැනෙ ඔයා තරං
මට නම්
වටින කෙනෙක්
කොහේවත්

පිළිගන්නෑ
සිත තවමත්
දුක් දුන්නේ
ඔයයි කියා
මතු සසරේ
එක්වේවා අපි අපගේ
ලොවේ සදා

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සත්සර කසුන් පතිරණ

සංගීත නාද රටා

විරාජ් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021