මුල ගී පද බොමු අපි කොත්තමල්ලි
F
T
P

බොමු අපි කොත්තමල්ලි ගී පද

අනං මනං බෙහෙත් වලට
ඇයි ගෙවන්නෙ සල්ලි
ඕන ලෙඩක් හොඳ වෙනවා
බොන්න කොත්තමල්ලි
රුමේනියාවෙලු තියෙන්නෙ
හොඳම කොත්තමල්ලි
ලංකාවට ගෙන්නන්නේ
අපේ අමල් මල්ලි

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි
බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි

බොන්න නංගි මල්ලි
සැවොම කොත්තමල්ලි
ඔය ලෙඩට දුකට ඔබට
පිහිට වෙන්නෙ කොත්තමල්ලි

අපේ පුංචි කාලේ
පොඩි උණක් හැදුණු වේලේ
මට මතක් වෙනවා අම්මා
කොත්තමල්ලි පෙව්ව කාලේ

අපට හැදුණු හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
මේක බොන්න පුතේ
කොත්තමල්ලි

තරුණ වෙන්න තව සමහරු
විටමින් බොති
එක්සසයිස් කරල කරල
සමහරුන්ට හති
ඔය අරවා මේවා මුකුත් නොකර
කොල්ලා වගේ ඉන්නේ
හැමදාමත් උදේ හවා
කොත්තමල්ලි බොන්නේ
පනහ පැනලා වුනත් එයා
ෆිට් එකේනෙ ඉන්නේ

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි
බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි

බොන්න නංගි මල්ලි
සැවොම කොත්තමල්ලි
ඔය ලෙඩට දුකට ඔබට
පිහිට වෙන්නෙ කොත්තමල්ලි

අපේ පුංචි කාලේ
පොඩි උණක් හැදුණු වේලේ
මට මතක් වෙනවා අම්මා
කොත්තමල්ලි පෙව්ව කාලේ

අපට හැදුණු හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
අනේ මේක බොන්නකො
කොත්තමල්ලි

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි
බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි

බොන්න නංගි මල්ලි
සැවොම කොත්තමල්ලි
ඔය ලෙඩට දුකට ඔබට
පිහිට වෙන්නෙ කොත්තමල්ලි

අපේ පුංචි කාලේ
පොඩි උණක් හැදුණු වේලේ
මට මතක් වෙනවා අම්මා
කොත්තමල්ලි පෙව්ව කාලේ

අපට හැදුණු හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
මොනාද මල්ලි
කොත්තමල්ලි

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි
ඕනෑ නෑ සෝඩා සැන්ඩි
බොමු කොත්තමල්ලි
අයිස් කැට එපා මල්ලි
උණු උණුවෙම බොන්න මල්ලි
බිව්වට කොත්තමල්ලි
ඩෝප් වෙන්නෑනෙ මල්ලි

අපට හැදුණු හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
කෝ කෝ කො කෝ
කොත්තමල්ලි

ගීත ගායනය

සුනිල් පෙරේරා
සුනිල් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021